กิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี

พิมพ์
ฮิต: 19

 

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ โดยนายภัทธศาสน์ มาสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ มอบหมายงานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ตระกาจ พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านตระกาศ หมู่ที่ 4 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ให้คงอยู่สืบไป

ปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนวิธีการเอาชีวิตรอดเหตุคนคลุ้มคลั่ง (หนี ซ่อน สู้)

พิมพ์
ฮิต: 29

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ร่วมกับ สถานีตำรวจภููธรอำเภอกันทรลักษ์พร้อมชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ เข้าให้ความรู้แนะนำวิธีเอาตัวรอดให้กับคณะครู นักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านม่วง ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ในด้านการป้องกันตนเอง หากมีสถานการณ์ที่อาจกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนวิธีเอาตัวรอด เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่คับขัน ไม่ปลอดภัย เช่น เหตุ Active Shooter บุคคลคลุ้มคลั่ง วิกลจริต หรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตราย หรือกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยยึดหลัก Run Hide Fight "หนี ซ่อน สู้"ตามแนวนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2565 บุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ร่วมดำเนินการจัดเตรียมสถานที่สำหรับกิจกรรมตามประเพณีบุญทอดกฐิน ณ วัดบ้านตระกาจ ตำบลตระกาจ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม ให้

พิมพ์
ฮิต: 18

 

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ โดยนายภัทธศาสน์ มาสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ มอบหมายให้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ กองช่าง สังกัดองค์การบริหารสว่นตำบลตระกาจปรับปรุงรั้ว ประตู หน้าต่าง และบริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เพื่อป้องกันภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ สร้างความอุ่นใจและปลอดภัยให้แก่เด็กเล็ก บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองเด็กเล็กในเบื้องต้น โดยมอบหมายให้ดำเนินการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ(ทั้ง 4 ศูนย์ฯ) อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมประจำเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 25655

พิมพ์
ฮิต: 32

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย ประธานการประชุมประจำเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงานและหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมทั้งติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้แทน ในการนี้ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย ประธานในที่ประชุมฯได้มอบโล่เชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

พิมพ์
ฮิต: 22

 

วันอาทิตย์ ที่ 23 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2565 เวลา 07.00 นาฬิกา บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยได้เข้าร่วมพิธีฯ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการเยี่ยมบ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

พิมพ์
ฮิต: 48

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้ดำเนินการจัดโครงการเยี่ยมบ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

21 ตุลาคม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"

พิมพ์
ฮิต: 19

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ โดยนายภัทธศาสน์ มาสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ มอบหมายงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจดำเนินการจัดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจและประชาชนทั่วไป ร่วมดำเนินกิจกรรมในการบำรุง รักษาต้นไม้ โดยการกำจัดวัชพืช พรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำและตัดแต่งกิ่งต้นไม้ในพื้นที่ที่ได้ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าไม้ ให้คงอยู่ตลอดไป โดยได้ดำเนินกิจกรรมฯ ณ บริเวณรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

พิมพ์
ฮิต: 46

 

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้ตรงตามเป้าหมายและตรงตามวัตถุประสงค์ของงานแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ โดยได้ดำเนินการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

พิมพ์
ฮิต: 19

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. คณะผู้บริหารพร้อมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 โดยร่วมพิธีตักบาตรบำเพ็ญกุศลและพิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565

พิมพ์
ฮิต: 16
วันที่ 11 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 โดยได้มีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1. ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปและเด็กเล็ก ได้เรียนรู้การล้างมือที่ถูกต้อง เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยในแบบชีวิตปกติวิถีใหม่
2. ส่งเสริม สนับสนุนประชาชนให้ความสำคัญในเรื่องการล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดการเป็นรูปธรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัยการล้างมือที่ถูกต้องจนเกิดเป็นนิสัยการรักสุขภาพ และเป็นมาตรการหลักส่วนบุคคลในการป้องกันและหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆที่มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงจุดให้บริการล้างมืออย่างทั่วถึง

 

(นายภัทธศาสน์  มาสกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

สายด่วนนายก(08-6873-8762)

line

(นายเนียม  พิเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 สายด่วนปลัด(09-5596-9553)

 line

นายภัทธศาสน์  มาสกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการ พนักงาน อบต.ตระกาจ

ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ทุกเทศกาล

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

line

 

dla
e-laas
e-plan
ele
info
kortor
ppc logo

ช่องทางการตอบแบบ (EIT)

email-logo

สถิติผู้เยี่ยมชม

1779680
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
126
1146
3874
1767943
33943
57675
1779680
IP คุณคือ : 3.238.72.180
Server Time: 2022-11-30 00:47:48

ข่าวสารล่าสุด

ติดต่อ อบต.ตระกาจ

องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ
95 หมู่ที่ 12 ถนนโชคชัย-เดชอุดม
ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์/โทรสาร 045-826208
email : sarabun@trakaj.go.th

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ | Facebook