กิจกรรม

ต้อนรับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่ได้เดินทางมาศึกษาข้อมูล "การแก้ไขปัญหาการกำจัดเปลือกหอยเชอรี่"

พิมพ์
ฮิต: 2

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ โดยนายภัทธศาสน์ มาสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ได้ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่ได้เดินทางมาศึกษาข้อมูล "การแก้ไขปัญหาการกำจัดเปลือกหอยเชอรี่" เพื่อนำข้อมูลไปศึกษาวิจัย ด้านการกำจัดเปลือกหอยเชอรี่สู่นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาต่อไป

สรุปผลโครงการ 365 วัน ตำบลตระกาจร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน 2565

พิมพ์
ฮิต: 1

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ดำเนินการสรุปผลโครงการ 365 วัน ตำบลตระกาจร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ร่วมต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

พิมพ์
ฮิต: 0

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ โดยนายภัทธศาสน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ พร้อมคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ผู้นำหมู่บ้านโดยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง) ที่ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองในการตรากฎหมาย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว และสะท้อนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกวุฒิสภา โดยได้ดำเนินการจัดเตรียมต้อนรับ ณ แปลงใหญ่ทุเรียน(สวนทศพล) บ้านซำตารมย์ หมู่ที่ 7 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมสรุปและถอดบทเรียนโครงการ 365 วัน ตำบลตระกาจร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน 2565

พิมพ์
ฮิต: 1

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้จัดกิจกรรมสรุปและถอดบทเรียนโครงการ 365 วัน ตำบลตระกาจร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน 2565 ขึ้น เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานโครงการ และนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยทางถนนตามวัตถุประสงค์ให้ได้มากที่สุด โดยได้ดำเนินกิจกรรมโครงฯ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

แก้ไขจุดเสี่ยงแบบมีส่วนร่วม (บ้านโคก)

พิมพ์
ฮิต: 0

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ภายใต้การนำโดยนายภัทธศาสน์ มาสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้ดำเนินกิจกรรม "การจัดการความปลอดภัยทางถนนของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน" ร่วมกับคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง อบต.ตระกาจ ผู้นำหมู่บ้าน สถานีตำรวจภูธรอำเภอกันทรลักษ์ และประชาชนจิตอาสาตำบลตระกาจ ร่วมดำเนินกิจกรรมฯเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในการจัดการความปลอดภัยทางถนนให้กับชุมชนและการแก้ไขจุดเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน เพื่อชุมชน พร้อมทั้งเป็นการขับเคลื่อนวาระ "365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย" โดยได้ดำเนินการในพื้นที่จุดเสี่ยง ณ บ้านโคก หมู่ที่ 1 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้ และของดีอำเภอกันทรลักษ์ ประจำปี 2565

พิมพ์
ฮิต: 0

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ นำโดย นายภัทธรศาสน์ มาสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ คณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ตระกาจ เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้ และของดีอำเภอกันทรลักษ์ ประจำปี 2565 ณ สนามที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตระกาจ

พิมพ์
ฮิต: 15

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตระกาจ ขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตระกาจ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และฉบับเพิ่มเติม โดยได้จัดการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

พิธีเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้า

พิมพ์
ฮิต: 14

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้ร่วมดำเนินพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์เปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ระยะที่2 โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์ ดำเนินการ ณ บ้านซำตารมย์ หมู่ที่7 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการประชุมฯองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร 2565

พิมพ์
ฮิต: 16

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยนายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ ได้เป็นตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอกันทรลักษ์ กล่าวต้อนรับคณะจากท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านตระกาศ-ขอนแก่น ได้จัดการแสดงต้อนรับคณะฯในชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น(รำสะเอง) เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของชนชาวส่วยในพื้นที่ตำบลตระกาจให้ได้เป็นที่รู้จัก หลังจากพิธีต้อนรับฯ นายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนายทักษ์ บัวใหญ่ ท้องถิ่นอำเภอกันทรลักษ์ ได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษและคณะได้ดำเนินโครงการฯเป็นลำดับต่อไป ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้เชิญผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนตำบลตระกาจและหน่วยงานภาคีในพื้นที่ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยและได้ดำเนินการจัดให้มีการแสดงสินค้าOTOP และผลิตภัณฑ์ในตำบลมาจัดแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสินค้าOTOPให้เป็นที่รู้จัก พร้อมการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลตระกาจ ในช่วงเทศกาลผลไม้ภูเขาไฟตำบลตระกาจ ประจำปี 2565 โดยได้ดำเนินโครงการฯและกิจกรรมฯ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ต้อนรับวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญศึกษาดูงานฯ

พิมพ์
ฮิต: 12

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ โดย นายภัทธศาสน์ มาสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ พร้อมคณะผู้บริหารฯ และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ตระกาจ ร่วมต้อนรับ นายวิสูตร ดวงสิมา วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมคณะที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานตาม "โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565" เพื่อศึกษาวัฒธรรม วิถีชีวิต การดำรงชีวิตแบบวัฒนธรรมวิถีชีวิตใหม่ และการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นแบบอย่างในการนำไปใช้ดำรงชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน โดยได้ดำเนินการ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

(นายภัทธศาสน์  มาสกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

สายด่วนนายก(08-6873-8762)

line

(นายเนียม  พิเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 สายด่วนปลัด(09-5596-9553)

 line

นายภัทธศาสน์  มาสกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการ พนักงาน อบต.ตระกาจ

ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ทุกเทศกาล

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

line

 

dla
e-laas
e-plan
ele
info
kortor
ppc logo

ช่องทางการตอบแบบ (EIT)

email-logo

สถิติผู้เยี่ยมชม

1581355
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
127
583
127
1575523
1335
38030
1581355
IP คุณคือ : 44.192.65.228
Server Time: 2022-07-03 03:15:12

ข่าวสารล่าสุด

ติดต่อ อบต.ตระกาจ

องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ
95 หมู่ที่ 12 ถนนโชคชัย-เดชอุดม
ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์/โทรสาร 045-826208
email : sarabun@trakaj.go.th

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ | Facebook