กิจกรรม

ร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พิมพ์
ฮิต: 29

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ พร้อมด้วย นายเนียม พิเดช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนฯ

พิมพ์
ฮิต: 34

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายภัทธศาสน์ มาสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ มอบหมายงานให้ นายเนียม พิเดช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ ดำเนินการจัดการประชุมพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ และผู้นำหมู่บ้านตำบลตระกาจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป(ต้านยาเสพติด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ระหว่างวันที่ 4,5,6 และ 11,12 มีนาคม 2566 โดยได้ดำเนินการจัดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(ลัมปี สกิน)

พิมพ์
ฮิต: 34

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ มอบหมายให้ นายวิเชียร ร่วมรักษ์ รองนายกฯพร้อมคณะผู้บริหารฯและเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการเกษตร อบต.ตระกาจ ออกพื้นที่ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลตระกาจที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านปศุสัตว์(ลัมปี สกิน) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

เตรียมสนามสำหรับการแข่งขันกีฬาฯ

พิมพ์
ฮิต: 25

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เตรียมสนามสำหรับการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป(ต้านยาเสพติด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปฎิบัติงานดูแลความปลอดภัยด้านงานจราจร

พิมพ์
ฮิต: 24

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ปฎิบัติงานดูแลความปลอดภัยด้านงานจราจร แก่บุคลากรทางการศึกษาและเด็กนักเรียนที่เดินทางมา ณ ศูนย์สอบ O-NET รร.บ้านตระกาจขอนแก่น ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ตรวจเยี่ยมโครงการกำจัดขยะเปลือกหอยเชอรี่ฯ

พิมพ์
ฮิต: 71

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 นายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำจัดเปลือกหอยเชอรี่อย่างยั่งยืน และต่อยอดสู่ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

พิมพ์
ฮิต: 36

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพอื่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 - 12 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

พิมพ์
ฮิต: 22
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้ดำเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)
โดยเป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน เพื่อประสิทธิภาพการสื่อสารและปรับปรุงระบบการทำงาน ร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่ประเมิน โดยได้ดำเนินการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2566

พิมพ์
ฮิต: 70

วันที่ 8 - 21 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ นำโดย นายภัทธศาสน์ มาสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต.ตระกาจ ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน/ประชาชนตำบลตระกาจ หมู่ที่ 1-12 ประชาชนจิตอาสา สมาชิก อถล.ตำบลตระกาจ พร้อมหน่วยงานปกครองอำเภอ/สาธารณสุขอำเภอและหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้ดำเนินกิจกรรม 1.ทำความสะอาดกำจัดขยะมูลฝอยภายในหมู่บ้าน 2.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางพร้อมร่วมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนภายในหมู่บ้าน 3.ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดทุกเส้นทางภายในหมู่บ้าน โดยได้ออกดำเนินกิจกรรมฯ ณ หมู่ที่ 1 - 12  ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2566 หมู่ที่6

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2566 หมู่ที่7

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2566 หมู่ที่2

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2566 หมู่ที่5

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2566 หมู่ที่3

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2566 หมู่ที่10

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2566 หมู่ที่8

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2566 หมู่ที่9

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2566 หมู่ที่12

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2566 หมู่ที่4

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2566 หมู่ที่11

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2566 หมู่ที่1

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตำบลตระกาจ ครั้งที่1/2566

พิมพ์
ฮิต: 21

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตำบลตระกาจ ได้ดำเนินการจัดการประชุมฯ ครั้งที่1/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

(นายภัทธศาสน์  มาสกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

สายด่วนนายก(08-6873-8762)

line

(นายเนียม  พิเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 สายด่วนปลัด(09-5596-9553)

 line

นายภัทธศาสน์  มาสกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการ พนักงาน อบต.ตระกาจ

ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ทุกเทศกาล

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

line

 

dla
e-laas
e-plan
ele
info
kortor
ppc logo

ช่องทางการตอบแบบ (EIT) อบต.ตระกาจ

https://itas.nacc.go.th/go/eit/6auvbh

 

email-logo

สถิติผู้เยี่ยมชม

1896999
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
233
802
1991
1889369
22189
24378
1896999
IP คุณคือ : 3.239.117.1
Server Time: 2023-03-21 08:24:10

ข่าวสารล่าสุด

นโยบายคุกกี้ : เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (http://www.trakaj.go.th/) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้แล้ว

ติดต่อ อบต.ตระกาจ

องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ
95 หมู่ที่ 12 ถนนโชคชัย-เดชอุดม
ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์/โทรสาร 045-826208
email : sarabun@trakaj.go.th

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ | Facebook